Japanese Modern Literature

Bo Mineri

Shusaku Endo

Humanistic humorist

Shusaku Endo

Yukio Mishima

Avant-garde Narcissus

Yukio Mishima

Kenzaburo Oe

Kenzaburo Oe

Kobo Abe

Kobo Abe

Fumiko Hayashi

Fumiko Hayashi

“I was fated to be a wanderer. I have no home." [from "Diary of a Vagabond" in 1927]

Kuniko Mukoda

Kuniko Mukoda

Sharp eyes of affection

Takeshi Kaiko

Takeshi Kaiko

 Next Page